[مشخصات:] 1000 میلی گرم

[بسته بندی:] جعبه

[ذخیره سازی] 90 عدد

[مشخصات:] 500 میلی گرم

[بسته بندی:] کارتن بطری

[ تاقچه…

[مشخصات:] 500 میلی گرم

[بسته بندی:] کارتن بطری

[...

[مشخصات:] 300mg ~ 1000mg

[بسته بندی:] جعبه

[ تابع: ]…

[مشخصات:] 500-1000mg

[جزئیات بسته بندی] بسته بندی فله: در

[مشخصات:] 500 میلی گرم

[بسته بندی:] 6000 عدد در هر کیسه ، 15000 عدد در هر کیسه در